Skip to main content

Rassenverschillen en ‘diversiteit’

Feiten versus wensdenken.

Sinds het midden van de jaren ‘60 zijn de westerse landen een pad ingeslagen van massa-immigratie en raciale integratie. Dit beleid is gebaseerd op het idee dat er geen significante aangeboren verschillen zijn in het brein tussen verschillende rassen. Fysieke oppervlakkige verschillen zoals huidskleur zijn nog net bespreekbaar, maar het brein is verboden gebied. Vijftig jaar later blijkt echter dat het beleid dat op dit idee gebaseerd is compleet heeft gefaald.

In wat volgt zal ik gegevens vergelijken van de ‘niet-westerse allochtoon’ en de ‘autochtoon’, aangezien dit sterk overeenkomt met niet-blank versus blank. Niet-westerse allochtonen vormen op dit moment officieel 12,35% van de bevolking.

Slechts 9% van de niet-westers allochtone leerlingen behaalt een Cito-score die VWO indiceert, tegenover 20% van de autochtone leerlingen. Bijna de helft van de niet-westers allochtone kinderen behaalt een Cito-score die VMBO met basis- of kaderberoepsgerichte leerweg aangeeft. Bij autochtonen is dat bij 27% van de leerlingen het geval. Westerse allochtone leerlingen (bijvoorbeeld kinderen van Duitse, Belgische of Engelse ouders) behalen ongeveer dezelfde score als autochtone kinderen.i

Niet-westerse allochtonen zijn zwaar oververtegenwoordigd in de onderste inkomensgroep. De hoogste inkomensgroep, die voor meer dan 87,5% uit autochtonen en voor 9,5% uit westerse allochtonen bestaatii, betaalt bijna 50% van de belastingen.iii De laagste inkomensgroep, die 29% niet-westers allochtoon is, betaalt slechts 4%. Het gemiddeld inkomen van de niet-westerse allochtone bevolking is €14700,- op jaarbasis, voor autochtonen is dit €24600,-.iv Niet-westerse allochtonen ontvangen 51,75% van alle bijstandsuitkeringenv, en hebben gemiddeld 13% hogere zorgkosten.vi Niet-westerse allochtonen vormen 22,68% van de werklozen.vii 15,2% van niet-westerse allochtonen is werkloos, ten opzichte van 5,6% van autochtonen.viii

Het is zeer aannemelijk dat zonder niet-westerse allochtonen Nederland een veel kleiner begrotingstekort zou hebben, omdat niet-westerse allochtonen zo sterk oververtegenwoordigd zijn in de twee hoogste kostenposten van de staat, namelijk de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Daar staat tegenover dat ze nauwelijks bijdragen aan de belastingopbrengst. Als niet-westerse allochtonen een eigen land zouden moeten vormen met de Nederlandse wetgeving en verzorgingsstaat, maar zonder westerse allochtonen en autochtonen, zou dat land gelijk failliet gaan. De criminaliteit zou ook veel hoger zijn.ix

Deze economische kloof tussen rassen bestaat overal. In Zuid-Amerika staan gemiddeld de blanken en de eventuele Oost-Aziaten aan de top, Indianen en mestiezen ergens in het midden, en zwarten onderaan. Er bestaan geen uitzonderingen op deze rangorde.x Het idee dat een moderne staat op dezelfde manier kan blijven functioneren als zij andere rassen importeert is uiterst onrealistisch. Als je de Derde Wereld importeert, word je de Derde Wereld.

Het idee van gelijkheid van de rassen wordt door de wetenschap steeds meer weerlegd. Uit de vorm van de hersenen kan men tegenwoordig iemands genetische afkomst met zekerheid afleiden. Dit wordt bijvoorbeeld aangetoond in een artikel in ‘Current Biology’, “Modelling the 3D Geometry of the Cortical Surface with Genetic Ancestry”. De onderzoekers schrijven: “Onze gegevens tonen aan dat de unieke vorm van gyri en sulci, nauw samenhangen met genetische afkomst. De geometrie voorspelt accuraat de genetische achtergrond van elk individu, zelfs in een bevolking die gevormd is door golven van migratie en genetische vermenging.”xi Een artikel in ‘BioMed’: “Different level of population differentiation among human genes” toont aan dat genen gerelateerd aan de hypofyse, de patroonvorming van de neurale buis, de ontwikkeling van de achterhersenen, de regulering van neuron differentiatie en de neurofysiologische ontwikkeling meer differentiëren tussen rassen dan de genen gerelateerd aan huidpigment. Er is dus meer verschil tussen de rassen in de opbouw van de hersenen dan in huidskleur. Qua genetische opbouw is het makkelijker om mensen naar ras te onderscheiden op basis van hersenen dan op basis van huidpigment.xii

Aangezien men iemands ras kan onderscheiden op basis van de vorm van hun hersenen, en aangezien sommige genen die betrokken zijn bij de neurofysiologische ontwikkeling meer onderscheid vertonen tussen rassen dan genen betrokken bij huidpigmentatie, lijkt de veronderstelling dat er gelijkheid is in cognitieve eigenschappen tussen de rassen uiterst onwaarschijnlijk. Men kan bijvoorbeeld aan de hand van de vorm van de hersenen en de hersenwinding iemands persoonlijkheidsdimensies voorspellen. xiii

Verder laten de IQ-testen grote verschillen tussen de rassen zien. Dat deze verschillen veroorzaakt worden door een culturele vooringenomenheid is zeer onwaarschijnlijk. IQ is een zeer accurate voorspeller van prestaties op het werkxiv en levenslang inkomen, meer nog dan opleidingsniveau.xv IQ komt ook sterk overeen met hoe intelligent iemand beschouwd wordt door zijn omgeving.xvi Onderzoek laat zien dat in groepsverband in eerste instantie de tijd die iemand spreekt bepaalde hoe intelligent diegene werd beschouwd, maar later bleken degenen met het hoogste IQ inderdaad als het meest intelligent te worden gezien.xvii

Onderzoekers blijken het argument van culturele vooringenomenheid niet meer serieus te nemen.xviii Opstellers van een IQ test lieten experts die vragen uitkiezen waarvan zij dachten dat culturele vooringenomenheid daarbij een rol speelde. Als alleen de uitkomsten van deze vragen werden beschouwd, lieten deze juist een kleiner verschil tussen de rassen zien dan in de uitkomst van de volledige test.xix

De raciale kloof in IQ is kleiner op het gebied van ritmiek en verbale intelligentie dan op het gebied van abstractie en ruimtelijk denken.xx

Wereldwijd komt de raciale IQ-kloof overeen met de economische bijdrage van de verschillende rassen binnen een land. Raciale verschillen in IQ komen overal voor. Zwarten in het Verenigd Koninkrijk hebben een gemiddeld IQ rond de 86, net als zwarten in de Verenigde Statenxxi en in Nederland.xxii Gemengde populaties hebben een gemiddeld IQ-score dat ligt tussen de IQ-scores van hun raciale compositie. Niet alleen zijn hun totale IQ-scores intermediair, ook het patroon in soorten intelligentie is intermediair. Europeanen doen het bijvoorbeeld beter op verbale IQ-testen, dan Oost-Aziaten, maar Oost-Aziaten doen het beter op de rest van de IQ-test. Gemengd Europese/Oost-Aziatische mensen, ook wel “Hapas” genoemd, hebben een hoger verbaal IQ dan Oost-Aziaten, maar een lager verbaal IQ dan Europeanen. Hun totale IQ-score zit tussen Europeanen en Oost-Aziaten in. Dus niet alleen de score is intermediair, het patroon eveneens.xxiii

Armoede is evenmin een sterke verklaring voor de verschillen in IQ. Relatief arme mensen in Oost-Europa scoren hoger op de IQ-test dan welvarende zwarten in het rijke Amerika. In de VS scoren zwarten in de hoogste inkomensgroep nauwelijks hoger dan blanken in de onderste inkomensgroep.xxiv

Een bekende studie van Robert D. Putnam uit 2007 liet zien dat ‘diversiteit’ in een samenleving zeer nadelig is voor het sociale kapitaal en de sociale inzet. Het maakt mensen ongelukkig, en het onderling vertrouwen daalt, zowel onder autochtonen als onder allochtonen.xxv Een Nederlandse studie liet zien dat hoe ‘diverser’ een buurt was, hoe minder mensen hun buren vertrouwden.xxvi Dit is natuurlijk zeer schadelijk voor de samenleving.

Ook op de werkvloer gaat het onderling vertrouwen achteruit vanwege de ‘diversiteit’.xxvii Deze heeft ook een negatief effect op de productiviteit.xxviii xxix Voor bedrijven is dit een goede reden om hun personeelsbestand homogeen te houden en allochtone sollicitanten te weigeren, ook als zij een cv hebben dat volstaat.

Scholen lijden ook zeer onder ‘diversiteit’. Allochtone leerlingen pesten gemiddeld vaker.xxx Een studie onder vijfduizend kinderen in de verenigde staten liet zien dat kinderen vaker gepest werden door iemand van een ander ras dan dat ze bevriend waren met iemand van een ander ras; dat zwarten en latino’s vaker pesten; dat blanken vaker het slachtoffer zijn van pesten; dat zwarten het vaakst pesten gevolgd door latino’s; dat zwarten en latino’s met pesten meer aanzien kregen dan blanken. Verder bleek dat ook als er rekening werd gehouden met socio-economische status, familieconflicten, woonsituatie, lage cijfers, depressie en omgaan met autoriteit, de raciale kloof bijna niet kleiner werd.xxxi Een andere studie liet zien dat blanke kinderen die naar diverse scholen gingen een veel hogere kans hadden om gepest te worden dan blanke kinderen die naar overwegend blanke scholen gingen.xxxii

In het Verenigd Koninkrijk pesten niet-blanken ook vaker. De proportie van blanken die gepest werd door zwarten kwam nagenoeg overeen met de cijfers uit de VS.xxxiii Data van het Amerikaanse departement voor onderwijs laat zien dat latino’s en zwarten vaker geschorst worden en vaker vechten (buiten school of op school).xxxiv Een rapport van hetzelfde departement liet zien dat op gemengde scholen leraren vaker worden uitgescholden, er meer verstoring is tijdens het lesgeven, leerlingen minder respect hebben voor leraren, er vaker bendes zijn, extremisme onder groepen op school toeneemt en er meer ernstige gewelddadige delicten zijn.xxxv Alle reden dus om uw kinderen naar een witte blanke school te sturen.

In de politiek zorgt ‘diversiteit’ voor steeds meer polarisatie. Partijen worden steeds meer vertegenwoordigers van een bepaalde etniciteit in plaats van een programma. Dit leidt tot een situatie waarbij ‘polderen’ niet meer helpt. De vraag draait niet meer om een procentje meer of minder, maar om wie de macht krijgt: dit is een alles-of-niets-situatie, waarbij er niet meer te onderhandelen valt.

‘Progressieven’ hebben de mond vol over ras, maar alleen om te klagen over vermeende vooroordelen bij blanken. Zij vermijden uiterst angstvallig een discussie over de wetenschappelijk onderbouwde verschillen tussen de rassen, en de effecten van ‘diversiteit’ op de samenleving. Voor het bestuur van ons land is dit niet minder dan een ramp. We hebben ons door een lange periode van welvaart en vrede in slaap laten sussen, maar ‘Joegoslavië’ kan ook hier gebeuren, sterker nog: het is al aan het gebeuren.

 

Klaas

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van wikimedia.org

 

Noten:

xx “A Question of Intelligence: The IQ Debate in America” (New York: Birch Lane, 1992), p. 150-153

2 thoughts to “Rassenverschillen en ‘diversiteit’”

  1. Uit de psychologie zijn ook veel studies bekend die duiden op significante verschillen in gedrag en de beleving van emoties tussen personen van verschillende etniciteiten. Een ‘veilig’ voorbeeld is de collectivistische aard van aziatische volken ten opzichte van de individualistischere aard van blanken. Blanken en aziaten zijn ook veel beter in het uitstellen van beloning (sparen) dan afrikaanse volkeren. Dat maakt blanken en aziaten bedachtzamer, behoedzamer, terughoudender, terwijl negers veel instinctiever, agressiever etc zijn. Evolutionair is dat ook goed verklaarbaar.

    Maar het eeuwige debat in psychologie is de nature-nurture discussie. De hele politiekcorrecte wetenschap blijft hameren op de idee dat als iedereen dezelfde kansen krijgt zich hetzelfde zal ontwikkelen. Dat negers slecht presteren komt dus vooral omdat ze niet dezelfde kansen krijgen, te maken hebben met vooroordelen etc. Uiteindelijk komt het dus door ons 😉

  2. Prima artikel, vooral ook door de feitelijke onderbouwing en de gebruikte bronnen. Het is mij inmiddels duidelijk dat de (mens)wetenschap (zijnde niet de exacte wetenschap) bewijs op bewijs stapelt dat a) er verschillen bestaan tussen rassen en b) diversiteit niet bevordelijk is voor de cohesie van een samenleving. De leugenachtige media, terzijde gestaan door raaskallende politici en liegende ‘wetenschappers’ ( u weet wel, de sociologen en cultureel antropologen onder ons), creëren een beeld van de werkelijkheid die niet bestaat en nooit zal bestaan. De zwakte van de autochtone Europeaan zit in ons evolutionair aangestuurde gebrek aan etnisch bewustzijn. De macht van de cultureel marxisten op ‘ons’ denken is groot, maar tanende. De feiten moeten voortdurend aan het licht gebracht worden, waarna als het moment daar is een politieke revolutie dient plaats te vinden om orde op zaken te stellen. Dit soort artikelen zijn in dat kader mijns inziens enorm waardevol.

Reacties zijn gesloten.