Skip to main content

Rassenvermenging als wapen

Deze maand publiceerde de Franse journalist en schrijver Guillaume Faye een fascinerend artikel op de website Right On. Speciaal voor de lezers van Erkenbrand zijn de belangrijkste bevindingen van Faye vertaald en samengevat. Daarna worden de conclusies van Faye geanalyseerd en benaderd vanuit een Nederlands perspectief. Ras en etniciteit zijn in Nederland nog altijd gevoelige onderwerpen. Toch zijn deze vraagstukken onlosmakelijk verbonden met de toekomst van de Europese bevolking en cultuur, waardoor het bespreken van dergelijke vraagstukken uiterst noodzakelijk is.

racemixing-propaganda

Negatieve demografische spiraal
Vanuit biologisch opzicht wordt het verdwijnen van een volk, etniciteit of ras hoofdzakelijk verwezenlijkt door het vermengen van diens vrouwen met mannen die toebehoren aan een andere etnische of raciale groep. Logischerwijs speelt de baarmoeder een cruciale rol in deze ontwikkeling. De vermenging van een vrouw van ras X met een man van ras Y is vele malen gevaarlijker voor ras X dan voor ras Y; vrouwen zijn immers het seksuele reservoir van een ras, volk en het genetische erfgoed – niet mannen.

Het klopt dat een vrouw gedurende haar leven een beperkt aantal kinderen kan baren, terwijl een man theoretisch gezien veel meer kinderen kan verwekken bij verscheidene vruchtbare vrouwen. Desalniettemin bepalen demografen het vruchtbaarheidscijfer aan de hand van het gemiddelde aantal kinderen per vrouw. Dat wil zeggen: op basis van moederschap, niet vaderschap.

Het is algemeen bekend dat derdewereldvolkeren worden gekenmerkt door een aanzienlijk hoger vruchtbaarheidscijfer, dit in tegenstelling tot de Europese volkeren. De immigratie van derdewereldvolkeren naar Europa zal het demografische overwicht van etnische Europeanen dus aanmerkelijk doen afnemen. Dit is echter pas een kant van het verhaal.

Het vermengen van Europese vrouwen met niet-blanke mannen begint momenteel merkbare proporties aan te nemen. Blanken worden dus geconfronteerd met twee existentiële bedreigingen. Zoals eerder vermeld kampen de Europese bevolkingen met een dusdanig laag vruchtbaarheidscijfer dat deze zelfs onder het vervangingsniveau van 2,1 ligt. Deze realiteit in acht nemende – samen met het hoge vruchtbaarheidscijfer onder derdewereldvolkeren – is het dus duidelijk dat etnische Europeanen worden blootgesteld aan concurrentie op hun eigen grondgebied. Tegelijkertijd wordt er een substantieel gedeelte van de westerse bevolking uit de genenpoel verwijderd doordat blanke vrouwen halfbloedkinderen baren.

Blanken, op enkele uitzonderingen na, zijn de enige raciale groep die zich niet bekommeren over hun collectieve toekomst. Het etnische bewustzijn is vervangen door een schuldcomplex. Een van de oorzaken hiervan, naast de universele christelijke mentaliteit, heeft wellicht te maken met de nalatenschap van het nazisme. Dit heeft geresulteerd in een mentale verlamming en een collectief schuldgevoel. Als de huidige trends zich voortzetten zal de uitkomst catastrofaal zijn; een langzame, stille genocide van blanken in Europa.

De bevolkingssamenstelling van Europa zal dus voornamelijk bestaan uit derdewereldvolkeren, personen van gemengde komaf en een almaar krimpende blanke bevolking. Dit is de toekomst van West-Europa en de eerste tekenen daarvan zijn al goed zichtbaar inzake de demografische samenstelling van hedendaagse scholen.

Wanneer de genetische en biologische compositie van een volk veranderd stopt dit volk met bestaan. Als de demografische transformatie van Europa zich ongehinderd voortzet, zal aan het eind van deze eeuw Europa grotendeels worden bewoond door mensen van niet-Europese komaf, waardoor de Europese beschaving eveneens aan haar einde komt. Europeanen als etnische groep zullen uitsterven en Europa zal alleen voortbestaan als geografische uitdrukking. Zelfs deze geografische uitdrukking zal relatief zijn, omdat er dan eerder sprake is van een verlengstuk van Afrika of het Midden-Oosten.

Propaganda
Onze gemeenschappelijke vijand heeft een erg subtiel ideologisch model ontwikkeld om jonge westerse vrouwen geestelijk te destabiliseren. Zo wordt er al decennia lang propaganda verspreid – door bijvoorbeeld de film, muziek en reclame-industrie – die impliceert dat zwarte of Midden-Oosterse mannen potenter en masculiener zijn. Het zijn specifiek zwarte of Midden-Oosterse mannen die deze rollen vertolken, want Oost-Aziatische mannen worden buiten beschouwing gelaten.

Een ander zorgwekkend vraagstuk is de afnemende masculiniteit onder Europese mannen, die hierdoor de impressie geven niet in staat te zijn hun eigen vrouwen te verdedigen. Dit ethologische fenomeen is uiterst precair. Wanneer de mannen van een bepaalde groep – zowel bij mensen als bij dieren – de indruk wekken niet langer te beschikken over kracht, masculiniteit of dominantie, zullen de vrouwen hun heil zoeken bij mannen van een andere groep. Dit is een biologisch proces.

Vaak zoeken jonge vrouwen die voortkomen uit de arbeidersklasse de “bescherming” – wat nogal paradoxaal overkomt – van een buitenlandse man. Hierna valt deze jonge vrouw onder het toezicht van de geloofsgenoten of etnische verwanten van de betreffende man. In de rijkere buurten voltrekt zich een ander scenario: provocatief snobisme. Jonge blanke vrouwen komen thuis met een zwarte of Midden-Oosterse vriend en tonen hiermee aan dat zij – door middel van een zacht conformisme – “niet-racistisch zijn.”

De aangemoedigde rasvermenging (bij voorkeur met blanke vrouwen) vindt haar oorsprong natuurlijke in de egalitaire ideologie van het “anti-racisme.” Tevens is de gepropageerde masculiniteit en dominantie van gekleurde mannen zeer dubbelzinnig. Enerzijds worden zij – voornamelijk door de media en de porno-industrie – gepresenteerd als gespierd, grootgeschapen en gewelddadig. Kortom, het hebben van een niet-blanke vriend wordt gelijkgesteld aan animalisme. Hiermee zijn zwarte en Midden-Oosterse mannen succesvol gereduceerd tot menselijke beesten, wat de anti-racistische agenda natuurlijk enorm tegenspreekt.

Uiteraard beschikken zwarte en Midden-Oosterse mannen niet over deze mythische eigenschappen. Nochtans zullen veel westerse vrouwen zich aangetrokken voelen door deze fantasie, nadat zij mentaal murw zijn gebeukt door de propagandamachine van de cultuurmarxistische media.

Naargeestige toekomst
Massa-immigratie gecombineerd met rasvermenging door blanke vrouwen zal op de lange termijn leiden tot etnische chaos. Allereerst zal er een beschaving ontstaan die opgedeeld is in vijandelijke gemeenschappen van etnische Europeanen en derdewereldvolkeren. Daarnaast ontstaat er een andere groep – bestaande uit mensen van gemengde komaf – die zweeft tussen twee identiteiten.

Verder bestaan er vandaag de dag al vele landen die gekenmerkt worden door een etnische diversiteit zoals beschreven hierboven. Tal van landen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten, Sub-Saharaans Afrika en Latijns-Amerika zouden volgens het progressieve idealistische wereldbeeld al utopische samenlevingen moeten zijn. Toch kampen veel landen in deze werelddelen met armoede, hongersnood, corruptie en bovenal oorlog. Het overgrote deel van deze oorlogen wordt ook nog eens gekarakteriseerd door verschillende etnische en/of religieuze groepen die strijden om de macht.

Een vaak aangedragen voorbeeld is dat van de Verenigde Staten (VS), ook wel bekend als de melting pot. Toch klopt deze term niet. De melting pot heeft namelijk alleen betrekking op mensen van Europese komaf, wiens synergie de kern is van de macht van de VS. De bijdragen van de zwarten, latino’s of Aziaten zijn in het beste geval gering. De bevordering van het multiraciale karakter van de VS is daarom geen verrijking, maar een belemmering.

Welke conclusies moeten we trekken op basis van het artikel van Faye?

1. De baarmoeder van de westerse vrouw is heilig. Westerse vrouwen behoren simpelweg toe aan westerse mannen. Het mantra “baas in eigen buik” is onzin en leidt alleen tot een lage vruchtbaarheid. Vind jij dat je als Westerse man een vrouw niet kan toe-eigenen of wil je haar niet bevruchten? Bedenk je dan dat er eindeloze horden derdewereldmannen klaar staan om dat voor jou te doen.

Afbeeldingsresultaat voor david french cuck

2. Blanke mannen die geen woede voelen wanneer zij een interraciaal koppel zien zijn per definitie zwakke blanke mannen. Het zijn immers hun genen die hoogstwaarschijnlijk uit de Europese genenpoel zullen verdwijnen, aangezien hun vrouwelijke familieleden of nageslacht vrij spel zijn voor derdewereldmannen. Het veroveren van vrouwen die toebehoren aan een andere etnische of religieuze groep is en blijft een daad van oorlog, ook in vredestijd. Verder is het eveneens een vernedering voor de passieve partij. Mannen die zich niet bekommeren om deze ontwikkelingen zijn de titel “man” niet waardig.

3. Elke etnische groep – met uitzondering van blanke volkeren – heeft een collectief etnisch bewustzijn. Zelfs als er sprake is van een gemeenschappelijke religie tussen twee groepen dan blijft dit etnische bewustzijn sterker dan de religieuze component. Zo hangen zowel Turken als Marokkanen de soennitische islam aan, maar vindt er vrijwel geen vermenging plaats tussen de twee groepen. Dit komt omdat zij beseffen dat vermenging zal leiden tot het uitsterven van het volk. Bij blanken bestaat dit besef niet en als het wel bestaat wordt dit als “racistisch” beschouwd.

4. Bij veel blanken bestaat het idee dat vermenging van de rassen een nobel streven is met als gevolg dat “racisme” zal verdwijnen; een catastrofale vergissing. Deze gedachtegang komt voort uit de egalitaire wereldbeschouwing. Andere raciale groepen kennen dit begrip niet of verwerpen het. Met andere woorden: blanken spelen voor een gelijkspel en niet-blanken spelen voor de winst. De wereld bestaat uit concurrerende etnische en religieuze groepen. Volkeren die dit niet begrijpen zullen dus verliezen en uiteindelijk ten onder gaan

 

– Bijeenkomsten –

Elke maand organiseert Erkenbrand bijeenkomsten waar schrijvers en lezers van Erkenbrand elkaar kunnen ontmoeten. We streven naar een discussie op niveau en naar gezelligheid. Meer informatie vind je hier.


 

Bronnen afbeeldingenRight On

4 thoughts to “Rassenvermenging als wapen”

 1. Helemaal mee eens eindelijk is netjes en duidelijk verwoordt.
  Coudenhoven Kalergie plan!!!

 2. Één ding weet ik zeker: mijn haren rijzen te berge als ik een gemengd koppel zie, m.n. als zij blank is. Het voelt als het absolute verraad aan mijn volk.

  Het cultureel marxisme van na de oorlog met zijn propaganda apparaat is zeer effectief gebleken: wat is die achterlijke jeugd erin gestonken! En de ouders stonden erbij en keken ernaar…

  De policor (politiek correcte denken) is de nieuwe religie: overal waar secularisatie plaatsvindt, ontstaat een nieuwe behoefte aan spiritualiteit in de vorm van religie. Kenmerk van de volksreligie is het element van de uitsluiting: wie niet meedoet wordt buitengesloten. Dit zie je ook terug in de policor-religie: mensen zijn het er eigenlijk niet mee eens, maar helpen toch mee met het buitensluiten van afvalligen.

  Het is te danken aan m.n. media en politiek dat de policor tot volksreligie is verheven. Omdat het ons aan de middelen ontbreekt om deze boodschap aan de massa over te brengen zullen we veel veldwerk moeten verrichten. Ik laat dan ook geen gelegenheid voorbij gaan om het cultureel marxisme onder het voetlicht te brengen.

  Nu de grenzen zijn geopend voor de allochtoon, zie je godzijdank toch nog enige vertwijfeling ontstaan, zeker nu de allochtoon steeds prominenter aanwezig zijn op strategische plaatsen binnen de samenleving.
  De altright-beweging is van groot belang om dit proces te stoppen, en veel zal dan ook afhangen van de verkiezing van Trump, niet in de laatste plaats ook omdat hij het gezin weer terug wil als hoeksteen van de samenleving waardoor mannen weer mannen kunnen zijn en vrouwen weer vrouwen.

  Ook een groepering als de Soldiers of Odin kan helpen het zelfbewustzijn en saamhorigheid van de blanke Europeaan te herstellen.

  We moeten eensgezind en doortastend te werk gaan om Europa in haar oude glorie te herstellen. Dit zal niet van de ene op de andere dag gebeurd zijn, maar wij kunnen zo bewijzen dat wij het waard zijn om over Europa te heersen!

Reacties zijn gesloten.